Notícies

Notícies


Adjunt hi trobareu informació per les Preinscripcions curs 2019-2020

Calendari:

 • Del 8 al 15 de maig de 2019 PREINSCRIPCIONS
 • 22 de maig publicació de les llistes provisionals amb barem
 • 23, 24 de maig termini de reclamacions a la llista de barem
 • 20 de maig sorteig públic 
 • 3 de juny: publicació dels infants admesos i de la llista d'espera
 • Del 10 al 14 de juny: formalització de la matrícula (de 14h a 17h)

  DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
  Per presentar la documentació cal demanar cita prèvia del 8 al 15 de maig, a la directora del centre:
  Mònica Singla EBM CONFETTI: 972 171607 ( horari de 14 a 17h)


  Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció del centre. (descarrega el pdf.)
  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. L’adreça cal que coincideixi amb la de la sol·licitud.En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça o bé la petició d’hora per tal de formalitzar el canvi.
  Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
  Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
  Certificat de convivència, cal anar a fer-lo a l’ajuntament. Cal que l’adreça coincideixi amb el DNI i la sol·licitud.
  Documentació acreditativa de l’habitatge dels avis, si aquest és el que s’al·lega. Certificat de convivència emès per a l’ajuntament o DNI.
  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental vigent.
  Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
  Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
  Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.
  Penalització de la falsedat o frau: la falsedat o frau en les dades aportades en la preinscripció comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

     CRITERIS D'ADMISSIÓ

    CRITERIS PRIORITARIS:

Quan el domicili del pare o la mare o tutor/a legal estigui a Sarrià de Ter: 4 punts.
Quan hi hagi un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.
Quan un nen/a tingui un germà al centre en el moment de la preinscripció: 1 punt.
Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià. Criteri general, prioritat als veïns de Sarrià: 4 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS en cas de situació d’empat:

Si l’infant forma part d’una família nombrosa: 2 punts.
Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
Decisió del Consell Escolar, es donarà 1 punt al nen/a que tingui un o més germans al Escola Montserrat.


PLACES QUE S'OFEREIXEN PEL CURS 2019-2020
El 7 de maig es publicarà les places vacants per aquest nou curs.
GRUP DE NADONS ( nascuts el 2019) 8 places
GRUP DE 1-2 ANYS ( nascuts el 2018) places
GRUP DE 2-3 ANYS ( nascuts el 2017) places
GRUP MIXTA: places

PREUS CURS 2019-2020

FULL DE SOL·LICITUD 2019 -2020

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA 2019 - 2020

  Per a més informació poseu-vos en contacte directament l'escola Bressol EBM CONFETTI: 972 171607 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map