Subvencions

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ (ANY 2016)

-Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2016

    a) Despeses corrents

        Concepte: Prestació del servei de neteja viària (FCC, SA)

        Import concedit: 54.557,25 €

    b) Despeses culturals (inclou espectacles i artistes del Catàleg Escènics)

        Import: 9.627,75 €

    TOTAL CONCESSIÓ DEL FONS: 64.185,00 €

-Subvenció per a polítiques de participació ciutadana:

Import concedit: 2.002,30 €

Concepte subvencionat: Procés participatiu de Sarrià de Ter


Subvenció per a actuacions en camins rurals i matèria forestal

 Línia 1: Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d'incendis forestals.

 a) Sega de vegetació herbàcia en 1m d'amplada a banda i banda dels marges dels camins de titularitat o gestió municipal.

   Import atorgat: 539,06 €

  L'empresa encarregada d'efectuar els treballs de sega ha estat Esteve Picart Fàbrega.

  S'han desbrossat els següents camins de titularitat i/o gestió municipal:

  -Camí de Sarrià de Dalt a Sant Medir

  -Camí de la casa nova de Can Talleda

  -Camí del molí d'en Xuncla a Sant Gregori

  -Camí de Can Guilana

  -Camí al Molí d'en Tomàs

  -Camí a la Pujada al Pi de la Bateria


-Subvenció per a facilitar l'accés a les noves tecnologies

         Import concedit: 2.252,64 €

-Subvenció Campanya del Pla a l'Acció 2016

  Import concedit per la Diputació de Girona: 4.096,68 €

  Cost total de les actuacions: 8.173,24 €

  Cost assumit per l'Ajuntament: 4.076,56 €

  Empresa responsable de les obres: INMITEC ELECTRICITAT, SL

  Actuacions realitzades:

  1) Edifici Ajuntament  (Casa de la Vila):

     a) Oficina de recaptació i tresoreria, planta 1a: substitució de les lluminàries actuals per tecnologia LED.

     b) Oficina de la Polica Local: reparació dels aires condicionats.

  2) Pavelló municipal:

     a) Instal·lació d'un sistema automàtic de control de l'il·luminació format per tres detectors, als passadissos d'accés als vestidors.

     b) Substitució dels tubs fluorescents existents per tubs amb tecnologia LED.

 

-Subvenció pel funcionament de la llar d'infants de titularitat municipal (Confetti)

S'ha demanat a la Diputació de Girona una subvenció per import de 62.125,00 € per sufragar les despeses derivades del funcionament de l'EBM Confetti pel curs 2015-2016.


-Subvenció  pel finançament de les despeses derivades de l'ús de centres municipals de formació d'adults (Centre Cívic La Cooperativa):

Import atorgat: 3.384,53 €

Conceptes subvencionats: telefonia fixe, consum elèctric i servei de neteja

 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (ANY 2017)

-S'han sol·licitat les següents subvencions:

4. 

SUBVENCIONS  A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE SARRIÀ DE TER

Reglament General de Subvencions de l'ajuntament de Sarrià de Ter

MODELS DE SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS:

-Per a justificar la subvenció atorgada a l'any 2016

-Per a sol·licitar la subvenció ordinària/extraordinària per a l'any 2017


Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map