Subvencions

SUBVENCIONS  A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE SARRIÀ DE TER

Reglament General de Subvencions de l'ajuntament de Sarrià de Ter

MODELS DE SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS:

- Per a justificar les subvencions extraordinàries atorgades a l'any 2018

- Per a justificar les subvencions ordinàries atorgades a l'any 2018

- Per a sol·licitar la subvenció extraordinària per a l'any 2019

- Per a sol·licitar subvenció ordinària per a l'any 2019


SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (ANY 2018)


Polítiques d'habitatge:

Concepte subvencionat: rehabilitació d'un pis destinat a habitatge social

Import atorgat: 7.000,00 €


Inversions en habitatges destinats a polítiques socials:

Concepte: reforma i rehabilitació pis social La Rasa

Import sol·licitat: 10.000 €

Import atorgat: 10.000 €


Subvencions excloses de concurrència pública 

Concepte subvencionat: arranjament de la carretera del Golf Girona

Cost total de l'obra: 26.301,60 €

Import subvencionat (38,00%)= 9.995,00 €

Concepte subvencionat: rehabilitació Centre Cultural Parroquial

Import atorgat: 45.679,00 €


Llars d'infants:

-Finançament de les despeses corrents derivades del funcionament de l'Escola Bressol Municipal (EBM) Confetti pel curs 2017/18.

-Import total a subvencionar: 56.000 €


Fons 2018:

-Fons de Cooperació Econòmica: 87.846,00 €

-Fons de Cooperació Cultural: 15.502,00 €

-Actuacions en camins rurals (sega dels marges de camins municipals): 600,00 €

-Facilitar l'accés a les noves tecnologies: 2.601,48 €

Total Fons 2018: 106.549,48 €


Promoció i foment de l'activitat física i l'esport:

Concepte: lligues intermunicipals de bàsquet i futbol sala

Import subvencionat: 4.000,00 €

 

Organització d'esdeveniments de caràcter firal:

Concepte: Fira del Paper i el Cartró

Import subvencionat: 2.500,00 €


Campanya del Pla a l'Acció 

Concepte: canvi de lluminàries CEIP Montserrat i local social La Rasa

Import sol·licitat: 7.231,23 €

Import atorgat: pendent de resolució


SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (ANY 2017)

-A continuació, es detalla l'estat actual del tràmit de les subvencions sol·licitades aquest any:

SUBVENCIÓ CONCEPTE Import sol·licitat             Resolució               Import atorgat

Actuacions en camins rurals i matèria forestal Desbrossament 5 camins municipals 647,96 € 642,60 €
Campanya del Pla a l’Acció. Línia 1 Servei de comptabilitat energètica (56 pòlisses) 1.008,00 € 1.008,00 €
Campanya del Pla a l'Acció. Línia 3 Substitució per lluminàries LED 10.000,00 € 9.051,28 €
Fons de Cooperació Econòmica Servei de neteja viària 59.215,00 € 59.215,00 €
Fons de Cooperació Cultural Despeses culturals 10.450,00 € 10.450,00 €
Promocio i foment activitat física i l'esport. Programa A1 Lligues d'esport i activitats aquàtiques 4.000,00 € 4.000,00 €
Facilitar l’accés a les noves tecnologies Renovació maquinari/programari informàtic 2.308,71 € 2.308,71 €
Polítiques d’habitatge 4 sessions formatives en masoveria urbana 3.396,00 € 3.396,00 €
Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial Rehabilitació de l’edifici Rafael Masó 50.000,00 € 13.200,00 €
Fons documental biblioteca Compra de llibres i CD’s 5.306,76 € 5.306,76 €
Organització d’esdeveniments de caràcter firal 19a Fira del Paper i el Cartró 3.000,00 € 1.500,00 €
Despeses funcionament centres de formació d’adults Despeses del Centre Cívic La Cooperativa 10.000,00 € 5.039,49 €
Despeses funcionament llar d’infants Escola Bressol Municipal Confetti curs 2016/17 63.000,00 € si 63.000,00 €

SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS (ANY 2017)

Títol de la subvenció: Foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica. 

Concepte subvencionat: 19a edició de la Fira del Paper i del Cartró

Import subvencionat: 1.500,00 €

Import total justificat: 12.158,66 €


 Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map